Danışmanlık Hizmetleri

Vergi danışmanlığı hizmetimiz, ekonomik ve finansal değişimler ışığında müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, strateji geliştirme, risk yönetimi, mevzuata uyum çerçevesinde doğrudan hedefe yönelik olarak verilmektedir.

Vergi danışmanlığı hizmetleri; Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve benzeri  Kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları kapsamında tüm yorum ve değerlendirmeler analiz edilerek müşterilerimize  doğru karar vermelerini ve risk üstlenmeden  hareket etmelerini sağlayacak  şekilde vergi planlaması gözetilerek  yapılmaktadır.

Bunun yanında şirket birleşme, bölünme, devir ve satın alma işlemlerinin danışmanlığı ve yürütülmesi konusunda deneyime sahibiz.

Vergi ihtilaflarının çözümlenmesi ve vergi davaları konusunda da Yeminli Mali Müşavirliğimiz başarılı şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Vergi Hizmetleri

Tam Tasdik

Finansal Tabloların, kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni yasal defter kayıt ve belgeler de dikkate alınarak mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi ve rapor yazılarak tasdik edilmesidir.

Tasdikin amacı, ödenmesi gereken vergilerin veya istisna edilmesi gereken kazançların doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve her türlü inceleme teknikleri kullanırlar.

Böylece tam tasdik hizmeti vergi incelemesi riskini azaltmak yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken tespitini ve düzeltilmesini sağlar.  Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilen vergi planlama fırsatlarının yönetime sunulması da firmalar için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesi
 • Vakıf Muafiyeti
 • Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Yatırım İndirimi
 • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporu
 • Türkiye Kalkınma Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yatırım harcamaları için prim iade talebinde bulunan firmalara yapılan ödeme için tasdik raporu
 • Emekli Sandığı’ na tabi olanların tedavi olabileceği özel diyaliz merkezlerinin belirlenmesinde, bu yerlerde bulundurulması gereken tıbbi cihaz, araç, gereçlerin demirbaş ve envanter kayıtlarında bulunduğuna dair tasdik raporu
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu
 • Olağanüstü Yedek Akçelerin  ve Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu
 •  S.P.K. Tarafından İstenen Sermaye Arttırım İşlemlerinin Tamamlandığının ve Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu
 •  Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye Kadedilmesinde bu Alacağın Varlığının ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu
 • Kooperatif, Birlik ve Merkez Birliği’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve varlıklarının denetimi
 • Yurtiçi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu
 • Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki
 • Nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirket kuruluşunda Öz Sermaye Tespit Raporu
 • KOSGEB’ in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken YMM onaylı fatura sureti
 • Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşunca Yeminli Mali Müşavire Verilen İşlerin Tasdiki
 • Bankalar Kanunu Uyarınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • İşsizlik Sigortası Kanunu Gereği Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Devlet Malzeme Ofisi Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Organize Sayani Bölgelerince Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • SGK Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Tubitak Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
 • Dış Ticaret Müsteşarlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşlerin Tasdiki
KDV İadesi

Firmalar tarafından nakden ya da mahsuben alınması gereken ve her türlü KDV iadesine konu işlemden doğan katma değer vergileri sürecin başından sonuna kadar yönetilerek KDV iadesinin hızlı bir şekilde alınması sağlanır.

KDV İadesi Çalışmalarına Konu İade Türleri :

 

 • Mal İhracı
 • Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)
 • Hizmet İhracı
 • Roaming Hizmetleri
 • Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
 • Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
 • Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 •  İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler
 • Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Tecil Terkini
 • Deniz, Hava ve   Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde istisna
 • Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde isitisna
 • Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen imal ve İnşa Edenlerde İstisna
 • Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların imal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetlerde istisna
 • Liman    ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
 • Petrol  Arama   Faaliyetlerine  İlişkin İstisna
 • Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna
 • Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna
 • Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna
 •  İndirimli oran
 • Tevkifattan İade

Eğitim Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirliğimiz; gerek güncel mevzuattaki değişiklileri içeren konular,  vergi ve muhasebe uygulamaları, Türkiye Muhasebe Standartları  konularında eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim

Yeminli Mali Müşavirliğimiz Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahiptir. Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.